Integritetspolicy

GDPR / INTEGRITETSPOLICY FÖR SÄLJARE, KÖPARE, ÖVRIGA SPEKULANTER OCH INTRESSENTER

FJÄLLIV real estate värnar om dina personuppgifter och vi strävar alltid efter att behandla och skydda dem på bästa sätt. Denhär integritetspolicy beskriver hur FJÄLLIV hanterar och behandlar dina personuppgifter, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, EU Regulation 2016/679), som ersatt personuppgiftslagen (PUL).

PERSONUPPGIFTER OCH VÅRT ANSVAR
En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer. De personuppgifter vi samlar in är i första hand personuppgifter som du själv lämnar när du använder våra digitala tjänster, köper och säljer med oss, anmäler dig på en visning, är delaktig i en budgivning eller har fått hjälp med en värdering via oss.

VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER I NEDANSAMMANHANG: UPPGIFTER DU SJÄLV LÄMNAR TILL OSS

  • När du gör en intresseanmälan/kontaktsformulär på vår hemsida. Till exempel på personuppgifter som samlas in är namn, telefonnummer och e-postadresser.
  • När du skriver avtal via oss i egenskap av säljare eller köpareeller anlitar oss för en värdering
  • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och identifikationsnummer (personnummer, eller organisationsnummer).
  • När du nyttjar ett övriga erbjudande från oss på FJÄLLIV. Exempel på personuppgifter som samlas in då är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • När du bokar dig/går på visning.

UPPGIFTER SOM SAMLAS IN NÄR DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN

När du är inne på vår hemsida sparar vi din IP-adress, förutom de uppgifter du själv registrerar vid användningstillfället. Exempel på vanliga behandlingar för personuppgifter är registrering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

ÄNDAMÅL FÖR INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

FJÄLLIV behandlar dina uppgifter i syfte att:

  • I huvudsak för att kunna kommunicera med dig.
  • Administration kring din bostadssökning via vårt spekulantregister.
  • Besvara kundserviceärenden.
  • Ge dig information och erbjudanden – anpassade efter de uppgifter vi har om dig.
  • Analysera beteenden och statistik för att förbättra våra erbjudanden, tjänster och vår kommunikation samt fullgöra rättsliga förpliktelser.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är primärt för att sköta förmedling av bostäder, eller tillhanda tjänster via vårt spekulantregister. Personuppgifterna används också för att FJÄLLIV real estate ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna används för att FJÄLLIVska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.
Personuppgifterna användas inom FJÄLLIV real estate för att ge en helhetsbild av den registrerades engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser.

VILKA PERSONUPPGIFTER LÄMNAS VIDARE OCH FÖR VILKET SYFTE?

Vid postala utskick, e-postutskick, SMS-utskick, analyser, telemarketingkampanjer och utskick av undersökningar använder vi oss av underleverantörer. Dessa uppdrag regleras genom personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörerna.
Vi använder externa register (såsom folkbokföringsregistret) för att hålla dina uppgifter uppdaterade och upprätthålla en god service och kvalitet till dig.
Om du ger oss tillgång till ditt mobiltelefonnummer, kan vi komma att använda det för att få andra personuppgifter såsom ditt namn och din adress via de företag som tillhandahåller tjänsten eller externa adressleverantörer.
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
• Statliga myndigheter (skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

SPEKULANT ELLER ÖVRIG INTRESSENT

Dina personuppgifter lagras av oss på FJÄLLIV real estate så länge du är aktiv som bostadssökande i vårt spekulantregister. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras 36 månader efter att du meddelat att du inte längre vill vara med i vårt spekulantregister. Vissa uppgifter kan komma att sparas längre beroende på överordnande lagstiftning såsom bokföringslagen eller fastighetsmäklarlagen.

OM DU ÄR SÄLJARE ELLER KÖPARE
Dina personuppgifter lagras av FJÄLLIV real estate i enlighet med fastighetsmäklarlagen.

OM DU HAR LÄMNAT EN INTRESSEANMÄLAN
Om du har samtyckt till behandling via en intresseanmälan till oss och lämnat ditt medgivande till behandlingen så behåller vi dina uppgifter så länge som du inte avregistrerat dig från det som du har samtyckt till.

SÄKER BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till FJÄLLIV real estate Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis är våra databaser skyddade genom behörighetsstyrning, anti-virusskydd och brandvägg.

RÄTTSLIG GRUND FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

FJÄLLIV real estate baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder som beskrivs nedan.

FULLGÖRA AVTAL
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som köpare och säljare. Behandlingen för att kunna kommunicera med dig, administrera eller ge dig kundservice ingår i avtalet.

BERÄTTIGAT INTRESSE
En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar vi på berättigat intresse. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig, samt för att göra profileringar såsom segmentering av för att kunna skicka relevant information. Om du har gjort en intresseanmälan kommunicerar vi med dig baserat på ett berättigat intresse.

ÅTERKALLELSE AV SAMTYCKE
I den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ett lämnat samtycke från din sida, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vid återkallelse kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattas av samtycket. I vissa fall kan vår behandling baseras på fler rättsliga grunder. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål baserat på en annan rättslig grund.

PROFILERING
I syfte att få mer kunskap om dig i allmänhet samt för att kunna ge relevant kommunikation och erbjudanden till dig kan FJÄLLIV real estate komma att behandla dina uppgifter genom s.k. profilering, som exempelvis selektering eller segmentering. Det förekommer att leverantörer förser oss med profileringsinformation eller uppskattad information om din demografiska profil.

DIN RÄTT ATT FÅ INFORMATION OM VAD SOM FINNS REGISTRERAT
Du har rätt att från oss begära ut information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig och för vilket ändamål dessa sparats. Vid en informationsbegäran om vilka uppgifter vi har registrerade kommer vi för att skydda din integritet kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.

RÄTTEN ATT BEGÄRA ATT FÅ UPPGIFTER RÄTTADE
Du kan när du vill begära att få dina uppgifter rättade i FJÄLLIVreal estates register genom att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakt”. När det gäller din aktuella adress så använder vi oss av folkbokföringen som källa.

RÄTTEN ATT BLI BORTTAGEN
Du kan när du vill be om att bli borttagen ur FJÄLLIV real estateregister genom att kontakta oss, kontaktuppgifter finns under rubriken ”Kontakt”. Om du väljer att bli borttagen ur registret innebär det att vi inte sparar någon kontaktinformation till dig, vilket kan innebära att du blir kontaktad av FJÄLLIV real estate i framtiden om vi skulle köpa s.k. kalla kontakter. Om du istället meddelar oss att du inte vill ha några utskick eller bli kontaktad på något sätt så kan vi säkerställa det genom att sätta dig på en s.k. spärrlista.
Även om du begärt att vi tar bort dina uppgifter kan det finnas lagkrav som kräver att vi behåller dem. Men då får uppgifterna endast behandlas i det syfte som anges i den lag som förhindrar borttagandet.

RÄTT ATT INVÄNDA MOT DIREKT MARKNADSFÖRING
Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive profilering i detta syfte, kan du ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter finner du under rubriken ”Personuppgiftsansvar” näst högst upp i denna integritetspolicy. När vi mottagit din invändning kommer vi att sluta behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING
Du har rätt att i vissa fall kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas under tiden personuppgifternas korrekthet utreds.

RÄTT TILL DATAPORTABILITET
Om du har lämnat dina personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (dataportering).
För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla avtalet vi har med dig. Du har dock inte rätt att flytta dina personuppgifter om vår behandling av dessa uppgifter är baserad på en intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER
Denna integritetspolicy avser endast fjalliv.se och dess undersidor. FJÄLLIV real estate ansvarar inte för andra webbplatser, som länkas till via fjalliv.se och som gör att du lämnar domänen fjalliv.se. När du länkas till annan webbplats bör du läsa integritetspolicyn som gäller för den sidan. FJÄLLIV real estate kommer att lagra och behandla uppgifter om objekts slutpris tillsammans med adress. Uppgifter om slutpris överförs till Hemnet Sverige AB (orgnr: 556536-0202) för lagring och behandling som underlag i statistiktjänster och för publicering på www.hemnet.se. En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI.

TILLSYNSMYNDIGHET
Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter se www.datainspektionen.se.

ÄNDRING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
FJÄLLIV real estate kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vid förändringar kommer vi att informera de som är berörda om vilka förändringar som gjorts i policyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på fjalliv.se